MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN, NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2022

Thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng trong 58 năm qua, toàn thể Đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng, CBVC, HSSV Trường ĐHLN nguyện quyết tâm cùng nhau tiếp tục nỗ lực tu dưỡng phấn đấu, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và toàn Trường.

Đầu thế kỷ XX, nước ta là một xứ thuộc địa nửa phong kiến, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nhân dân ta một cổ hai tròng, sống kiếp người nô lệ. Với truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm, nhân dân ta liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, tiêu biểu như phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân, Yên Thế… Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng.

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong đen tối, không có lối ra, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước nồng nàn, với nhãn quan chính trị nhạy bén, sâu sắc, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân, và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lê nin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng – Hồng Kông, đồng chí Nguyễn Ái Quốc được sự ủy quyền của Quốc tế Cộng sản, đã chủ trì tổ chức hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ngày này, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đã mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là sự phát triển tất yếu của lịch sử, đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ kể từ khi Tổ quốc ta bị đế quốc xâm lược. Như Bác Hồ đã từng nói: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”.Trải qua chặng đường lịch sử 92 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng dân, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi người chúng ta đối với Đảng của mình; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại:

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “trời long đất lở”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ba là, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành CNH, HĐH, mở cửa, hội nhập, với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Có được những thành tựu vĩ đại đó; hơn 8 thậpo kỷ qua, để làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta luôn thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác”. Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là bằng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong. Được nhân dân hết lòng tin yêu, giáo dưỡng, được lãnh tụ Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối dày công tổ chức rèn luyện, đặc biệt là nhờ đội ngũ đảng viên qua các thời kỳ đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, quyết giữ vững danh hiệu cao quý: Đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no.

Thực tiễn đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng – là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng bộ máy tổ chức đủ phẩm chất, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân… Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Hiện nay, công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là sự gặp gỡ đúng lúc giữa yêu cầu cấp thiết của bản thân Đảng và sự mong mỏi cũng như tấm lòng sâu nặng nghĩa tình của nhân dân đối với Đảng với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 92 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) đã trải qua 58 năm xây dựng và phát triển. Cùng với cả nước, Đảng bộ, CBVC, HSSV Trường ĐHLN luôn một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng cả nước trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên CNXH. Được thành lập ngày 27/8/1964 (chỉ 8 ngày sau thành lập Trường), đến nay Đảng bộ đã qua 21 kỳ đại hội. Mặc dù có những bước thăng trầm, song có thể khẳng định rằng với58 năm qua, Đảng bộ Nhà trường đã luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, đưa Trường ta từng bước phát triển, xứng đáng là trường đầu ngành của cả nước về Lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Với những thành tích đạt được trong lãnh đạo và trong công tác xây dựng Đảng, hơn 20 năm qua, Đảng bộ trường luôn được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh và nhiều năm là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.         

Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp phát triển, Đảng bộ Nhà trường đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt trong năm 2021 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Trường, toàn thể hệ thống chính trị, các thầy cô giáo, CBVC và HSSV đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành tích to lớn, mọi hoạt động trong trường đều đạt và vượt mức kế hoạch. 

Bước sang năm 2022, Trường ĐHLN còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, có mặt có thể sẽ gay gắt hơn. Tiếp tục phát huy những thành tựu to lớn, những kết quả đã đạt được trongnhững năm qua, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHLN lần thứ XX với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: đổi mới căn bản và toàn diện Nhà trường theo hướng tự chủ, hội nhập quốc tế và xu thế đổi mới của đất nướclà trường đại học ở top đcủa cả nước và vươn ra thế giới. Để thực hiện được mục tiêu nhiệm vụ đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, cả hệ thống chính trị trong Trường phải tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ. Vì vậy, càng cần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, không vươn lên và tình trạng cá nhân chủ nghĩa, khôn lỏi, kèn cựa, đố kỵ trong công việc của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảngviên. Trong Trường xây dựng hệ thống Đảng thật sự vững mạnh và bộ não là BCH Đảng bộ, lấy nòng cốt là chi bộ, như Bác Hồ nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

Hai là: Tập trung đổi mới toàn diện Nhà trường theo hướng tự chủ và hội nhập. Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tạo ra cử nhân/kỹ sư được xã hội chấp nhận về chuyên môn và tư chất và các nhà khoa học trong trường tạo ra nhiều sản phẩm KHCN có dấu ấn cho xã hội và coi đó là thương hiệu. Để đạt mục tiêu như vậy, bên cạnh những nhiệm vụ thường niên đã được nêu trong báo cáo tổng kết năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ năm 2022, để tạo đột phá và cần có các nhiệm vụ tập trung vào khâu trọng yếu, gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1). Tập trung rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn 2050, đặc biệt xác định mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở đó nghiên cứu giải pháp xây dựng lộ trình nâng Trường ĐHLN thành Đại học Lâm nghiệp (Lam nghiep University). Xây dựng thương hiệu của Nhà trường bằng danh tiếng, chất lượng và vị trí việc làm của cử nhân, kỹ sư khi ra Trường.  

(2). Tập trung phát triển đào tạo đại học, đặc biệt đổi mớicông tác tuyển sinh. Ngoài các giải pháp thường niên, năm 2022tập trung nhiệm vụ trọng yếu sau: Nâng cao chất lượng đào tạo để tạo danh tiếng VNUF trong tuyển sinh; tiếp tục mở mới các ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội; triệt để rà soát và đổi mới chương trình đào tạo, theo đó tăng cường đào tạo kỹ năng, đào tạo tại doanh nghiệp (tối thiểu 30%); tái cấu trúc lại ngành nghề đào tạo bậc đại học theo khối ngành, đổi mới và tăng cường áp dụng linh hoạt các phương pháp, công nghệ giảng dạy để thích ứng trong bối cảnh Công nghệ 4.0, chuyển đổi số.

(3). Rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của tất cả các đơn vị trong Trường. Quyết liệt tái cấu trúc mạnh mẽ các đơn vị đào tạo và nghiên cứu theo khối ngành, gọn nhẹ, linh hoạt đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội và hướng tới tự chủ.

(4). Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và ứng dụng, tăng cường hiệu quả trong hợp tác quốc tế, tập trung khai thông các dự án quốc tế, các chương trình KHCN cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố. Đưa hoạt động khởi nghiệp trong cán bộ trẻ, HSSV là hướng chủ đạo để quảng bá cho Trường ĐHLN. 

(5). Tập trung chỉ đạo khai thông các dự án, trọng điểm vào dự án ODA, tăng cường năng lực các phòng thí nghiệm. Chỉ đạo quyết liệt xây dựng và thúc đẩy các dự án: Giảng đường G4, hệ thống xử lý nước thải; Kí túc xá Lào và Campuchia; Kiểm định chất lượng gỗ và sản phẩm gỗ; Chăn nuôi thú y; Vườn ươm cây gỗ lớn, Vườn thực vật quốc gia, Vườn thực vật hữu nghị ASEAN – Hàn Quốc,…

(6). Xây dựng chiến lược phát triển trọng điểm, tạo điểm nhấn cho 2 phân hiệu trong năm 2022, đặc biệt: Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển nhiệm vụ NCKH&HTQT tại Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai và nhiệm vụ Xây dựng nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác tuyển sinh tại Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia lai.

(7). Tập trung xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của Trường ĐHLN và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc theo quy định của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT (dự kiến đầu năm 2022).

Thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng trong 58 năm qua, toàn thể Đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng, CBVC, HSSV Trường ĐHLN nguyện quyết tâm cùng nhau tiếp tục nỗ lực tu dưỡng phấn đấu, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và toàn Trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXI, xây dựng Trường ĐHLN thực sự là một trung tâm đào tạo chất lượng cao – trung tâm khoa học về lâm nghiệp của cả nước, trung tâm văn hoá trong khu vực, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Một mùa xuân mới đang đến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởixướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy