Mở lớp đào tạo ngắn hạn về công nghệ sinh học

“CÂY LÂM NGHIỆP BIẾN ĐỔI GEN”

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 


Số:  293 /TB – ĐHLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                            

                              Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

“CÂY LÂM NGHIỆP BIẾN ĐỔI GEN”

 

                     Kính gửi:      Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh

–         Giám đốc sở Khoa học – Công nghệ các tỉnh

–         Hội trưởng hội Nông dân các cấp

–         Giám đốc trung tâm Khuyến nông các tỉnh

–         Giám đốc các công ty/doanh nghiệp Nông – Lâm nghiệp

–         Viện trưởng các viện nghiên cứu Nông – Lâm nghiệp

–         Hiệu trưởng các trường Đại học/Cao đằng Nông – Lâm nghiệp

 

Thực hiện quyết định số 1981/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc” Mở các lớp đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản năm 2011″

Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn về Cây lâm nghiệp biến đổi gen tại cơ sở I của Trường (TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ – TP. Hà Nội).

Đối tượng học:

                    – Những cán bộ hoạt động trong lĩnh vực CNSH và Giống cây trồng nông – lâm nghiệp tại các viện/trường, các công ty/doanh nghiệp và cơ quan quản lý các cấp tại địa phương, có trình độ từ cao đẳng trở lên (kể cả đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước);

                    – Những học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành có liên quan đến CNSH và Giống cây trồng nông – lâm nghiệp;

                    – Những người đã tốt nghiệp ĐH/CĐ thuộc các ngành có liên quan đến CNSH và Giống cây trồng nông –lâm nghiệp đang chờ xin việc làm.

Chương trình đào tạo: Theo chương trình đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Chương trình có 8 Modul với 220 tiết, 60% số tiết học thực hành, bao gồm:

                 – Các kiến thức về cây trồng biến đổi gen, trong đó có cây lâm nghiệp;

                 – Quy trình tạo giống cây lâm nghiệp biến đổi gen.

Giảng viên: Các giảng viên chuyên ngành CNSH của trường Đại học Lâm nghiệp.

Thời gian: 1 tháng, bắt đầu từ 17/10/2011.

Kinh phí: Theo thông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

Trường Đại học Lâm nghiệp trân trọng kính mời các đơn vị có nhu cầu cử người tới học.

Thời gian đăng ký học: Đến hết ngày 10/10/2011.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TS Hà Văn Huân, Trung tâm Giống và CNSH – Trường ĐH Lâm nghiệp;

Mobile:01223441300,E.mail:hvhuanbiotech@gmail.com                                                                                                                                                                             

                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG                

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                             

                                                                                                        Đã ký

                                                                                                        

                                                                            PGS.TS PHẠM VĂN CHƯƠNG                                                                     

 

Mẫu Đăng ký khóa học