Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2010

Ngày 05/4/2010, Đảng ủy Trường có Thông báo số 55-TB/ĐU về mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2010

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐAỊ HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM  NGHIỆP

*

Số: 55-TB/ĐU

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  


      Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 
THÔNG BÁO

V/v Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2010

 


Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2010 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp;

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các Trường Đaị học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2010.

– Thời gian: Vào các ngày Thứ bảy và Chủ nhật (ngày 17-18/4/2010).

– Đối tượng: Những quần chúng ưu tú được các chi bộ cử đi học (có Kế hoạch và danh sách kèm theo).

– Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đảng uỷ yêu cầu:

– Tiểu ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ tổ chức lớp học theo đúng yêu cầu nội dung quy định;

– Phòng Chính trị – Công tác sinh viên phục vụ trang trí và khánh tiết;

– Trung tâm dịch vụ bố trí phòng học, nước uống cho báo cáo viên và học viên.

– Các cấp ủy chi bộ thông báo và tạo điều kiện cho các quần chúng có tên trong danh sách tham gia lớp học đầy đủ, đúng thời gian.

Đảng ủy Trường đề nghị các Chi bộ được phân công và các quần chúng được cử đi học nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

 

 

Nơi nhận                                                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ                                         
 – Các Đ/c ĐUV,                                                                                                        BÍ THƯ          

 – Các Chi bộ trực thuộc,

 – BCH Đoàn Trường,

 – Lưu VPĐU.

                                                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                            Trần Hữu Viên
 
Tập đính kèm gồm: Thời gian tổ chức lớp
 

KÕ ho¹ch líp båi d­ìng kÕt n¹p ®¶ng n¨m 2010

(KÌm theo Th«ng b¸o sè 55-TB/§U ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2010 cña §¶ng ñy Tr­êng §HLN)

 

TT

thêi gian

néi dung

§Þa ®iÓm

Chñ tr×

1

Ngµy 17/4/2010

 

7h30 – 8h

Khai gi¶ng

Héi tr­ưêng lín

TiÓu ban Tuyªn gi¸o ĐU

8h – 11h30

Bµi 1: Kh¸i qu¸t lÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam

Héi tr­ưêng lín

Báo cáo viên Trường ĐHLN

13h30 -17h

Bµi 2: C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH

Héi tr­ưêng lín

Báo cáo viên Trường ĐHLN

19h30 – 22h30

Bµi 3: Mét sè néi dung c¬ b¶n cña §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

Héi trư­êng lín

Báo cáo viên Trường ĐHLN

2

Ngµy 18/4/2010

 

7h30 – 11h30

Bµi 4: Häc tËp vµ lµm theo t­ t­ëng, tÊm g­¬ng ®¹o ®øc HCM

Héi tr­ưêng lín

Báo cáo viên Trường ĐHLN

13h30-16h

Bµi 5: PhÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

Héi tr­ưêng lín

Báo cáo viên Trường ĐHLN

16h-17h15

KiÓm tra + BÕ gi¶ng

Héi tr­ưêng lín

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

          Yêu cầu của khoá học: Học viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, cố gắng lĩnh hội tốt những nội dung được truyền đạt, nghiên cứu tài liệu, liên hệ cụ thể với nhiệm vụ của bản thân để có kết quả học tập tốt. Sau khoá học phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Ghi chú: Về tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản năm 2010, liên hệ văn phòng Đảng ủy để đặt mua.