Mở khóa học Đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành Lâm sinh

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 682/TB-ĐHLN-ĐTSĐH Hà Nội, ngày 18 tháng  9  năm 2009   THÔNG BÁO V/v Mở khóa học Đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 682/TB-ĐHLN-ĐTSĐH

Hà Nội, ngày 18 tháng  9  năm 2009

 
THÔNG BÁO

V/v Mở khóa học Đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát thi công

xây dựng chuyên ngành Lâm sinh

 
 
 

       Căn cứ Quyết định số 2985/QĐ-BNN-TCCB ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp được phép tổ chức lớp bồi dưỡng CÁN BỘ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH LÂM SINH.

Chương trình đào tạo được biên soạn và giảng dạy bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các dự án đầu tư Xây dựng cơ bản, Lâm sinh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khóa học được triển khai theo các tiêu chuẩn về đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo hiện hành.

Điều kiện học tập: Học viên được học trong điều kiện tốt nhất của Trường đại học Lâm nghiệp có đầy đủ phương tiện giảng dạy và tài liệu học tập.

Kết thúc khóa học học viên  được cấp Chứng chỉ kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng chuyên ngành lâm sinh. Với chứng chỉ này, học viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn giám sát các công trình xây dựng cơ bản Lâm sinh trên lãnh thổ Việt Nam theo các quy định của Nhà nước.

 Điều kiện tham dự: Kỹ sư tốt nghiệp đại học thuộc các ngành Lâm nghiệp, Lâm học, Giống và Công nghệ sinh học, Quản lí tài nguyên rừng & môi trường và tương đương..

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

·   Đón tiếp và ổn định lớp học:        Ngày 30/9/2009

.   Khai giảng:                                    7h30 ngày 01/10/2009       

·   Thời gian học:                                Từ 7h00 đến17h00 các ngày từ 01/10 đến 8/10/2009

.   Học phí:                                          1.000.000 đ/học viên (bao gồm cả chi phí tài liệu, không       bao gồm phí ăn ở và đi lại)

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ BAO GỒM

                Đơn xin học (có xác nhận của cơ quan)

         Bản sao bằng tốt nghiệp đại học

         Hai ảnh 4 x 6 nền trắng

LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ:      Văn phòng Khoa Đào tạo Sau đại học

 phòng 407, tầng 4, Nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp

Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội;

      Tel :0433 840541;      Fax:0433 840063;     Email :sdhlamnghiep@yahoo.com

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như kính gửi.                                                                                   Trần Hữu Viên

– Lưu VT, Khoa ĐTSĐH                                                                            (đã ký)