Mẫu hồ sơ xin vào Đảng

Mẫu hồ sơ xin vào Đảng của đoàn viên ưu tú: Mẫu viết bản tự kiểm điểm, Biên bản họp Chi đoàn, Biên bản họp BCH Liên chi đoàn

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

       

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐOÀN VIÊN

Quá trình phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 


Kính gửi:       

– Chi đoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

– BCH Liên chi đoàn khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

– BCH Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp.

Đồng kính gửi:          

– Chi bộ Phòng Chính trị – Công tác sinh viên;

– Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày . . . tháng . . . năm . . . . . .

Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn vị công tác (học tập): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày . . . tháng . . . năm . . . . . . tại . . . . . . . . . . . . Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng CSVN; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn cùng với quá trình phấn đấu, tôi tự kiểm  điểm như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Phẩm chất chính trị:. . . .

2. Đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng: . . .

3. Công tác chuyên môn và nhiệm vụ được giao: . . . (ghi rõ kết quả HT-RL của từng kỳ và cả năm; kết quả tham gia các hoạt động khác).

II. KHUYẾT ĐIỂM: . . .

III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM: . . . .

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu CM của Đảng, của Đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đoàn viên ưu tú của Đoàn./.

      

         Xuân Mai, ngày . . . .tháng . . . năm . . .

                                                                                    NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM


 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN

    CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          Xuân Mai, ngày . . . tháng . . . năm 200 .

           *                                         

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 


– Tổng số đoàn viên trong chi đoàn có: . . . đồng chí. Vắng mặt: . . . Có lý do: . .  Không có lý do:. . . . . . Có mặt: . . . . . .

– Đại biểu tham dự: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . thay mặt BCH điều khiển cuộc họp.

– Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . là ĐVƯT đọc bản kiểm điểm đoàn viên quá trình phấn đấu vào Đảng CSVN.

– Các đ/c trong chi đoàn đã góp ý kiến khẳng định đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . có những ưu, khuyết điểm chính sau đây:

+ Ưu điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Khuyết điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, chi đoàn đã nhất trí biểu quyết . . . . / . . . .  đ/c ( . . . .%) đề nghị BCH liên chi đoàn, BCH Đoàn trường ra Nghị quyết giới thiệu và đề nghị chi bộ Đảng xét kết nạp đ/c : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vào Đảng Cộng sản Việt Nam./.

THƯ KÝ                                                                     CHỦ TOẠ


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN

BCH LIÊN CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . .

     *                                  Xuân Mai, ngày . . . tháng . . . năm 200 . .

 

 
BIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN CHI ĐOÀN

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 


– Tổng số BCH liên chi đoàn có . . . . đồng chí. Vắng mặt: . . . .Có lý do: . . Không có lý do:. . . . . . Có mặt: . . . . . .

– Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . điều khiển cuộc họp.

Căn cứ Biên bản cuộc họp giới thiệu ĐVƯT để chi bộ xét kết nạp Đảng của chi đoàn . . . . . . . . . . . . .  với kết quả nhất trí của . . . ./. . . . đ/c dự họp, Các đ/c trong BCH liên chi đoàn đã góp ý kiến khẳng định đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là ĐVƯT có những ưu, khuyết điểm chính sau đây:

+ Ưu điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Khuyết điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, BCH liên chi đoàn đã nhất trí biểu quyết . . ./ . đ/c ( . . . .%) đề nghị BCH Đoàn trường ra nghị quyết giới thiệu và đề nghị chi bộ Đảng xét kết nạp đ/c : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vào Đảng Cộng sản Việt Nam./.

THƯ KÝ                                                                                 CHỦ TOẠ