Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn

     CÔNG ĐOÀN NN &PTNT VN       CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Hà Nội, ngày …. tháng.… năm 20….   ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN     Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại Học…

     CÔNG ĐOÀN NN &PTNT VN

      CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày …. tháng.… năm 20….

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

   

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại Học Lâm nghiệp.

               Công đoàn…………….…………………………………

            Tôi tên là :………………………………………………Nam/Nữ: …………

          Sinh  ngày..……tháng …………. năm …………………………………………………

          Dân tộc : …………………………………………………………………………………………….

          Quê quán:…………………………………………………….………………

          Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

          Nghề nghiệp : …………….…………………..……………………….……

          Đơn vị:   …………………………………………………………………………………………….

         Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy tổ chức Công đoàn

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          Tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gửi đến Ban Chấp hành

Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

          Tôi hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên

Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.

           Kính mong được sự chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Tôi xin chân thành cám ơn.

               Ý kiến và xác nhận                                                      Người viết đơn

             của BCH Công đoàn đơn vị                                        (Ký tên, ghi rõ họ tên)