LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/7/2012 đến ngày 27/7/2012)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/7/2012 đến ngày 27/7/2012)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 23/7/2012 đến ngày 27/7/2012)

 

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

23/7/2012

Cả ngày

Hội thảo về “Sự tham gia của cộng đồng trong lâm nghiệp”

– BGH; phòng KHCN&HTQT; Khoa Sau đại học;

– Đại biểu khách mời.

Phòng họp

C

Ô. Viên

Thứ Ba

24/7/2012

Cả ngày

Hội thảo về “Sự tham gia của cộng đồng trong lâm nghiệp”

– BGH; phòng KHCN&HTQT; Khoa Sau đại học;

– Đại biểu khách mời.

Phòng họp

C

Phòng KHCN

Thứ Tư

25/72012

Cả ngày

Hội thảo về “Sự tham gia của cộng đồng trong lâm nghiệp”

– BGH; phòng KHCN&HTQT; Khoa Sau đại học;

– Đại biểu khách mời.

Phòng họp

C

Phòng KHCN

Thứ Năm

26/7/2012

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

27/7/2012

Cả ngày

Hội thảo về “Sự tham gia của cộng đồng trong lâm nghiệp”

– BGH; phòng KHCN&HTQT; Khoa Sau đại học;

– Đại biểu khách mời.

Phòng họp

C

BGH

 

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Dương – SĐT: 0988. 845. 078

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên