LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 24/02/2012)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Tuần 09 năm 2012 Tuần 30 năm học 2011-2012                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 24/02/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CHÙ TRÌ Thứ hai 20/02/2012          …

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Tuần 09 năm 2012

Tuần 30 năm học 2011-2012

 

                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 24/02/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHÙ TRÌ

Thứ hai

20/02/2012

 

 

 

 

 

Thứ ba

21/02/2012

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

22/02/2012

 

 

 

 

 

Thứ năm 23/02/2012

Chiều

(Từ 14h30)

 

Họp BCH Công đoàn Trường

 

Các đ/c ủy viên BCH Công đoàn Trường

Phòng họp

206

Ô. Quân

Thứ sáu

24/02/2012

Sáng

(Từ 09h30)

Họp Ban nữ công

Các đ/c trong Ban nữ công; Trưởng, Phó các tiểu ban, Tổ trưởng nữ công các đơn vị.

Phòng họp

206

B. Châu

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Trưởng các đơn vị (Để thực hiện);

– Ban CNTT (Để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú: – Các cuộc họp Hội đồng thẩm định đề cương, đề tài cấp cơ sở năm 2012 được triển khai tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai (ngày 20/02/2012) đến thứ sáu (ngày 24/02/2012) – Thành phần: theo giấy mời –  địa điểm: Phòng họp C, khu Hiệu bộ.

                 – Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ: Ông Hiệp – SĐT: 0915  472  637.

 

 

Ngày 17 tháng 02 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên