Lịch công tác tuần (Từ ngày 10/9/2012 đến ngày 14/9/2012)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT              TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP                                     Tuần 38 năm 2012                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  (Từ ngày 10/9/2012 đến ngày 14/9/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 10/9/2012 Buổi sáng (Từ 7h30) Kiểm tra tiến…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


                                  Tuần 38 năm 2012

 

 

 

 

                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 (Từ ngày 10/9/2012 đến ngày 14/9/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

10/9/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, hợp đồng NCKH cấp cơ sở năm 2012.

Ban giám hiệu; Phòng KHCN&HTQT; Phòng TC-KT; Các chủ trì đề tài theo thông báo số 979/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT.

Phòng họp 206

Ô Chương

Thứ Ba

11/9/2012

 

 

 

 

 

Thứ Tư

12/9/2012

Buổi sáng

(Từ 9h30)

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh

Ban giám hiệu; Phòng KHCN&HTQT; Khoa Lâm học; Khoa KT-QTKD; Trung tâm Giống và Công nghệ Sinh học.

Phòng họp

206

Ban

giám hiệu

Thứ Năm

13/9/2012

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/9/2012

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Anh – SĐT: 0986.110.031.

 

Ngày 07  tháng 9 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên