LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/02/2012 ĐẾN NGÀY 10/02/2012

              BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT        TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/02/2012 ĐẾN NGÀY 10/02/2012     THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT   Thứ Hai 06/02/2012 Sáng           Chiều Chiều           Thứ…

 

 

          BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/02/2012 ĐẾN NGÀY 10/02/2012

 

 

THỨ NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
NCT

 

Thứ Hai 06/02/2012

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba 07/02/2012

Sáng 7h30

Giao ban Công tác sinh viên tháng 2

BGH; Phòng CT – CTSV; Phòng ĐT; Phòng HCTH; Phòng KT&ĐBCL; Trung tâm DV; Ban PT DTNT; Bí thư đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Ban chủ nhiệm và trợ lý các khoa.

Phòng họp 206

Ô Chứ

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư  08/02/2012

Sáng

 

 

 

 

 

ChiềuChiều

 

 

 

 

 

Thứ  Năm 09/02/2012

Sáng 7h30

Rà soát Qui chế chi tiêu nội bộ

Thành phần: Theo Quyết định số 1423/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Phòng họp 206

Ô Chứ

 

Chiều 15h00Chiều

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Lãnh đạo Trường.

– Đảng ủy; BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư đoàn TN,

– Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường.

Phòng họp

 C

Vụ TCCB và

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu 10/02/2012

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

 

                  Nơi nhận:

                               – BGH;

                               – Các đơn vị (để thực hiện);

                               – VP CĐ, Đ ủy;

                               – Ban CNTT;

                               – Trạm Y tế, tổ xe;

                                – Lưu VT, HCTH.

 

         Ghi chú: – Xe trực cấp cứu ngoài giờ: XE ÔNG DƯƠNG

                       – Điện thoại DĐ: 0988.845.078.

 

Ngày 03 tháng 02 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên