LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/02/2012 ĐẾN NGÀY 10/02/2012 (BỔ SUNG)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/02/2012 ĐẾN NGÀY 10/02/2012 (BỔ SUNG)     THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ hai 10/02/2012 Từ 08h30 Thẩm định đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất để mở ngành đào…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/02/2012 ĐẾN NGÀY 10/02/2012

(BỔ SUNG)

 

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ hai

10/02/2012

Từ 08h30

Thẩm định đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất để mở ngành đào tạo

– Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội;

– BGH: Ô.Tuấn (PHT);

– Phòng Đào tạo: Ô. Điển (Trưởng phòng), Ô. Hùng (CV);

– Phòng TCCB: CV phụ trách văn bằng, phụ trách sổ BHXH, phụ trách lương;

– Phòng QLTB&ĐT: CV phụ trách CSVC, phòng thí nghiệm;

– Thư viện: CV phụ trách danh mục tài liệu học tập, giáo trình, bài giảng;

– Ban chủ nhiệm khoa, CN bộ môn, GĐ trung tâm TNTH các khoa: Lâm học, CĐ&CT.

Phòng họp

206

– Ô. Tuấn ( PHT);

– PGĐ Sở GDĐT Hà Nội.

             

 

                  Nơi nhận:

                       – BGH;

                       – Các đơn vị có liên quan (Để thực hiện);

                       – Ban CNTT (Để đăng trang tin);

                       – Lưu VT, HCTH.

 

               Ghi chú: Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                          Ông Dương – SĐT: 0988. 845.078

Ngày 07 tháng 02 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên