Lịch công tác tuần 48

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP           Tuần 48 năm 2012   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BỔ SUNG (Từ ngày 19/11/2012 đến ngày 23/11/2012)     NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT   Thứ Hai 19/11/2012 Buổi sáng (Từ 8h00) Họp…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 
   

 

Tuần 48 năm 2012

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BỔ SUNG

(Từ ngày 19/11/2012 đến ngày 23/11/2012)

 

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

 

Thứ Hai

19/11/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Lâm nghiệp Việt Nam.

– Hiệu trưởng;

– Trưởng các đơn vị: Phòng TCCB; Phòng CT&CTSV; Phòng HCTH; Trung tâm DV, Ban PTDTNT; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên trường;

– Chuyên viên phòng TCCB liên quan.

Phòng họp

206

Ô Viên

 

Thứ Ba

20/11/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Lâm nghiệp Việt Nam.

Theo Thông báo số 1337/TB-ĐHLN-TCCB ngày 05/11/2012 của Hiệu trưởng.

Hội trường

G6

Ban tổ chức

 

Thứ Tư

21/11/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đợt II – 2012.

Các thành viên theo Quyết định số 1365/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 07/11/2012

Phòng họp 206

Chủ tịch HĐ

 

Buổi chiều

(Từ 16h00)

Họp Ban thường vụ Công đoàn trường.

Các thành viên Ban thường vụ Công đoàn trường.

Phòng họp 206

Ô. Quân

 

Thứ năm

22/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

23/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Tháp  – SĐT: 0915.085.002

 

 

 

Ngày 16  tháng 11 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên