Lịch công tác tuần 46

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP           Tuần 46 năm 2012   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 09/11/2012)     NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT   Thứ Hai 05/11/2012             Thứ…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 
   

 

Tuần 46 năm 2012

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 09/11/2012)

 

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

 

Thứ Hai

05/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

06/11/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Họp giao ban về dự án CNTT với Công ty Tân Dân và Công ty ICA.

Ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin

Phòng họp C

Ô Tuấn

 

Thứ Tư

07/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

08/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

09/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Phấn  – SĐT: 0912.581.954

 

 

 

Ngày 02 tháng 11  năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên