Lịch công tác tuần 46 năm 2012 (bổ sung)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP                                      ———————–                                    Tuần 46 năm 2012   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BỔ SUNG (Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 09/11/2012)     NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT   Thứ Hai 05/11/2012             Thứ Ba 06/11/2012…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
                                     ———————–
                                   Tuần 46 năm 2012

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BỔ SUNG

(Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 09/11/2012)

 

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

 

Thứ Hai

05/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

06/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

07/11/2012

Buổi chiều

(Từ 15h00)

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng họp 306

Ô Tuấn

 

Thứ năm

08/11/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Họp Đảng ủy

Các đồng chí Đảng ủy viên

Phòng họp 306

Ô Tuấn

 

Thứ Sáu

09/11/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp xét hết thử việc cho Viên chức tuyển dụng năm 2011.

Theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/11/2012.

Phòng họp 306

Ô Viên

 

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Phấn  – SĐT: 0912.581.954

 

Ngày 05 tháng 11 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                        Đã ký

 

 

Nguyễn Phúc Yên