Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 02/7/2012 đến ngày 07/7/2012)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP <쫌Ť>  Tuần 28 năm 2012 Tuần 49 năm học 2011-2012                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 02/7/2012 đến ngày 07/7/2012)     NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 02/7/2012 Buổi sáng (Từ 7h30) Phổ biến…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

<쫌Ť> 


Tuần 28 năm 2012

Tuần 49 năm học 2011-2012

 

                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 02/7/2012 đến ngày 07/7/2012)

 

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

02/7/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Phổ biến Quy chế Tuyển sinh Đại học hệ chính qui năm 2012.

Theo Thông báo số 192/ĐHLN-ĐT ngày 24/5/2012

Hội trường G6

Chủ tịch HĐTS

Thứ Ba

03/7/2012

Cả ngày

Thi tuyển sinh Đại học năm 2012 khối A, A1, V

Hội đồng tuyển sinh

Các cụm thi

Chủ tịch HĐTS

Thứ Tư

04/7/2012

Cả ngày

Thi tuyển sinh Đại học năm 2012 khối A, A1, V

Hội đồng tuyển sinh

Các cụm thi

Chủ tịch HĐTS

Thứ Năm

05/7/2012

Cả ngày

Thi tuyển sinh Đại học năm 2012 khối A, A1, V

Hội đồng tuyển sinh

Các cụm thi

Chủ tịch HĐTS

Thứ Sáu

06/7/2012

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

07/7/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Họp xét thi đua năm học 2011-2012

Các thành viên Hội đồng TĐ-KT theo Quyết định số 532/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 28/5/2012.

Phòng họp 206

Ô Viên

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú: Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Phấn – SĐT: 0912 581 954.

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên