Lịch công tác tuần 26

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Tuần 26 năm 2012 Tuần 47 năm học 2011-2012                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 24/6/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 18/6/2012           Thứ Ba 19/6/2012…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


Tuần 26 năm 2012

Tuần 47 năm học 2011-2012

                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 24/6/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

18/6/2012

 

 

 

 

 

Thứ Ba

19/6/2012

 

 

 

 

 

Thứ Tư

20/6/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Thẩm duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án GIS – RS

– Thành viên Hội đồng của Bộ;

– Ô Hùng  (TP. QLTB&ĐT), Ô Đồi (TP. KHCN & HTQT), Ô Khoa (PCN. Khoa SĐH), Bà Phương (TP. TC-KT).

Phòng họp 206

Ô Tuấn

Thứ Năm

21/6/2012

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/6/2012

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

23/6/2012

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/6/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Chấm luận án tiến sĩ cấp Trường đề tài “Chuyển hóa rừng trồng Mỡ (Manglietia Glauca Danly) và Sa mộc (Cunninghamia Lanceolata Hook) sản xuất gỗ nhỏ ở miền Bắc Việt Nam thành rừng trồng cung cấp gỗ lớn”

Hội đồng và khách mời

Phòng họp C

Chủ tịch Hội đồng

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Trưởng các đơn vị (Để thực hiện);

– Ban CNTT (Để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Anh – SĐT: 0986.110.031

 

Ngày 18 tháng 6 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên