Lịch công tác tuần 22 năm 2012

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP <쫌Ť>  Tuần 22 năm 2012 Tuần 43 năm học 2011-2012                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 21/5/2012 đến ngày 25/5/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 21/5/2012 Buổi chiều (Từ 14h00) Bàn giao nhà…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

<쫌Ť> 


Tuần 22 năm 2012

Tuần 43 năm học 2011-2012

                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 21/5/2012 đến ngày 25/5/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

21/5/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Bàn giao nhà làm việc NCTN Viện Sinh thái rừng và Môi trường.

– Ban giám hiệu;

– Đại diện các phòng: QLTB&ĐT, TC-KT, HCTH, Viện Sinh thái rừng và Môi trường.

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ Ba

22/5/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Lễ tổng kết khóa 17 (niên khóa 2009 -2012) Hệ phổ thông dân tộc nội trú.

– Khách mời;

– Toàn thể cán bộ, giáo viên Ban PTDTNT và học sinh khóa 17 hệ PTDTNT.

Hội trường G6

Ban PTDTNT

Thứ Tư

23/5/2012

Buổi sáng

(Từ 8h30)

Làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.

– Ban Thường vụ Đảng ủy;

– Trưởng các tiểu ban của Đảng ủy, UBKT, BT Đoàn trường.

– Thường trực Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp 206

Ô Tuấn

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Họp Ban chỉ đạo sửa chữa cải tạo cảnh quan khuôn viên Nhà trường.

Theo Quyết định số 452/QĐ-ĐHLN-HCTH ngày 10/5/2012

(Ô.Viên – HT, Ô.An – TP.HCTH, Ô.Hùng – TP.QLTB&ĐT,

Bà Phương -TP.TCKT, Ô. Yên -TP.CTCTSV, Ô. Y – GĐTTDV, Ô. Hà – CN BM LNĐT).

Phòng họp 306

Ô Viên

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp Ban xây dựng Đề án phát triển Đào tạo giai đoạn 2012-2020.

Các thành viên Ban xây dựng đề án theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 16/5/2012.

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ Năm

24/5/2012

Buổi sáng

(Từ 7h00)

Hội nghị kế hoạch đào tạo Đại học và Sau đại học năm học 2012-2013.

– Ban giám hiệu;

– Ban CN và trợ lý các khoa;

– Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm, Viện, Công ty trực

thuộc Trường;

– Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Bộ môn;

– GĐ, PGĐ Trung tâm trực thuộc Khoa;

– Toàn thể CBVC phòng Đào tạo.

Phòng họp C

BGH

Thứ sáu

25/5/2012

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Trưởng các đơn vị (Để thực hiện);

– Ban CNTT (Để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Phấn – SĐT: 0912.581.954

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên