Lịch công tác tuần 21 năm 2012

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP <쫌Ť>  Tuần 21năm 2012 Tuần 42 năm học 2011-2012                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14/5/2012 đến ngày 18/5/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 14/5/2012           Thứ Ba 15/5/2012…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

<쫌Ť> 


Tuần 21năm 2012

Tuần 42 năm học 2011-2012

                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 14/5/2012 đến ngày 18/5/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

14/5/2012

 

 

 

 

 

Thứ Ba

15/5/2012

 

 

 

 

 

Thứ Tư

16/5/2012

 

 

 

 

 

Thứ Năm

17/5/2012

Buổisáng

(Từ 9h00)

Làm việc và ký kết hợp tác đào tạo – Nghiên cứu khoa học với trường Đại học Thành Đông.

– BGH (Ô Viên, Ô Tuấn).

– Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, KHCN&HTQT, TCCB.

– Ban CN khoa KT&QTKD, Khoa CĐ-CT, Khoa SĐH.

– Đai biểu mời.

Phòng họp 206

BGH

Thứ sáu

18/5/2012

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Trưởng các đơn vị (Để thực hiện);

– Ban CNTT (Để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Hiệp – SĐT: 0915.472.637

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên