LỊCH CHI TIẾT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” K53, K54, K55

LỊCH CHI TIẾT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” K53, K54, K55

LỊCH CHI TIẾT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” K53, K54, K55

(Theo thông báo số 520 /TB-ĐHLN-CT ngày 23/8/2011 của Hiệu trưởng)

Ngày

Khoa

Địa điểm

Thời gian

cụ thể

Nội dung

Chủ trì/

thực hiện

Chủ nhật, 11/9/2011

+ QLTNR&MT (K53);

+ CBLS (K53);

+ CĐ&CT (K53, 52 KTXD)

G5

7h00-8h30

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

8h40-9h40

Công tác sinh viên; tư vấn việc làm

Phòng CT-CTSV

9h40-10h40

Công tác đào tạo, kế hoạch tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

G4, G5

10h45-11h30

Kế hoạch công tác cuối khóa học (Địa điểm: Khoa QLTNR&MT tại G5; Khoa CBLS tại 110-G4; Khoa CĐ&CT tại 210-G4)

Các khoa

KT&QTKD (K53)

G6

7h00-8h00

Công tác đào tạo, kế hoạch tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

8h00-8h45

Kế hoạch công tác cuối khóa học

Khoa KT&QTKD

8h55-10h25

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

10h25-11h25

Công tác sinh viên; tư vấn việc làm

Phòng CT-CTSV

Lâm học (K53, 52D)

G5

13h00-14h30

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

14h40-15h40

Công tác sinh viên; tư vấn việc làm

Phòng CT-CTSV

15h40-16h40

Công tác đào tạo, kế hoạch tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

16h40-17h25

Kế hoạch công tác cuối khóa học

Khoa Lâm học

KT&QTKD (K54 và 2 lớp 55A QTKD, 55B QTKD)

G6

13h00-14h00

Công tác đào tạo

Phòng Đào tạo

14h00-14h45

Kế hoạch công tác và những qui định của khoa

Khoa KT&QTKD

14h55-16h25

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

16h25-17h25

Công tác sinh viên; các chế độ, chính sách

Phòng CT-CTSV

Chủ nhật, 18/9/2011

+ CBLS (K54 và K55);

+ CĐ&CT (K54 và K55).

 

G5

  


G4, G5

7h00-8h30

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

8h40-9h40

Công tác sinh viên; các chế độ, chính sách

Phòng CT-CTSV

9h40-10h40

Công tác đào tạo

Phòng Đào tạo

10h45-11h30

Kế hoạch công tác và những qui định của khoa

(Địa điểm: Khoa CBLS tại G5; Khoa CĐ&CT tại 110-G4)

Các khoa

KT&QTKD (K55 – trừ 2 lớp 55A QTKD và 55B QTKD)

G6

7h00-8h00

Công tác đào tạo

Phòng Đào tạo

8h00-8h45

Kế hoạch công tác và những qui định của khoa

Khoa KT&QTKD

8h55-10h25

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

10h25-11h25

Công tác sinh viên; các chế độ, chính sách

Phòng CT-CTSV

+ Lâm học (K54, K55, LT);

+ Lớp Cử tuyển và DBĐH.

G5

13h00-14h30

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

14h40-15h40

Công tác sinh viên; tư vấn việc làm

Phòng CT-CTSV

15h40-16h40

Công tác đào tạo, kế hoạch tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

16h40-17h25

Kế hoạch công tác cuối khóa học

Khoa Lâm học

QLTNR&MT

(K54 và K55)

G6

13h00-14h00

Công tác đào tạo

Phòng Đào tạo

14h00-14h45

Kế hoạch công tác và những qui định của khoa

Khoa QLTNR&MT

14h55-16h25

Học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

Tiểu ban Tuyên giáo ĐU

16h25-17h25

Công tác sinh viên; các chế độ, chính sách

Phòng CT-CTSV

LỊCH CHI TIẾT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” K56 ĐỢT I

(Theo thông báo số 520 /TB-ĐHLN-CT ngày 23/8/2011 của Hiệu trưởng)

Ngày

Khoa

Thời gian

cụ thể

Nội dung

Chủ trì/

thực hiện

Thứ hai

05/9/2011

KT&QTKD, CBLS, CĐ&CT

7h30-8h00

Khai mạc

Ban Giám hiệu

8h30-11h15

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy

Lâm học, QLTNR&MT

13h30-17h00

Thứ ba

06/9/2011

KT&QTKD, CBLS, CĐ&CT

7h30-11h00

Qui chế đào tạo, kế hoạch học tập

Phòng Đào tạo

Lâm học, QLTNR&MT

13h30-17h00

Thứ tư

07/9/2011

KT&QTKD, CBLS, CĐ&CT

7h30-11h00

Qui chế công tác HSSV; các chế độ, chính sách; công tác SV

ngoại trú

Phòng CT-CTSV

Lâm học, QLTNR&MT

13h30-17h00

Các lớp, các khoa

19h30-22h00

Gặp mặt, đối thoại với Cố vấn học tập, triển khai công tác quản lý lớp và thảo luận các nội dung đã học

Cố vấn học tập

Thứ năm

08/9/2011

KT&QTKD, CBLS, CĐ&CT

7h30-9h00

Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội

Phòng HCTH

9h10-10h30

Nội qui giảng đường, ký túc xá; công tác SV nội trú

Trung tâm DV

10h30-11h00

Về việc thu học phí qua thẻ đa năng

Phòng TCKT

Lâm học, QLTNR&MT

13h30-15h00

Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội

Phòng HCTH

15h10-16h30

Nội qui giảng đường, ký túc xá; công tác SV nội trú

Trung tâm DV

16h30-17h00

Về việc thu học phí qua thẻ đa năng

Phòng TCKT

Thứ sáu

09/9/2011

KT&QTKD, CBLS, CĐ&CT

7h30-9h00

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Đoàn TN

9h00-10h05

Công tác Hội và phong trào sinh viên

Hội SV

10h15-11h00

Công tác thư viện

Thư viện

Lâm học, QLTNR&MT

13h30-15h00

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Đoàn TN

15h00-16h05

Công tác Hội và phong trào sinh viên

Hội SV

16h15-17h00

Công tác thư viện

Thư viện

Địa điểm: Hội trường G6. Riêng buổi tối ngày 07/9 tại các giảng đường G1, G4 (có bố trí cụ thể cho từng lớp).