Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ Triết học của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thắng

Ngày 17/5/2015, tại Học viện Khoa học xã hội – Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, mã số 62 22 03 02 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Thắng – Giảng viên Khoa Lý luận chính trị trường Đại học Lâm nghiệp với đề tài: “Quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân và sự tác động đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, giảng viên Khoa Triết học Học viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 833/QĐ-HVKHXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Học viện khoa học xã hội) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 PGS.TS. Phạm Văn Đức

 Chủ tịch HĐ

 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

2

 TS. Nguyễn Đình Hòa

 Thư ký HĐ

 Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội

3

 GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

 Phản biện 1

 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

4

 GS.TS Nguyễn Hữu Khiển

 Phản biện 2

 Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

5

 PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu

 Phản biện 3

 Tạp chí Cộng sản

6

 PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

 Uỷ viên HĐ

 Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

 PGS.TS Đặng Hữu Toàn

 Uỷ viên HĐ

 Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội

Luận án đã phân tích cơ sở khoa học cho việc đề xuất định danh tất cả các hình thức tổ chức kinh tế dựa trên chế độ tư hữu ở nước ta hiện nay là khu vực kinh tế tư nhân, tập trung làm rõ về các đặc điểm của quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay, chỉ ra những tác động của quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân đến lực lượng sản xuất và những biến đổi của lực lượng sản xuất xã hội dưới sự tác động của quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân. Từ đó kiến nghị một số định hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản để xây dựng và điều chỉnh quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Hội đồng đánh giá luận án diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận  án cấp Học viện được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội và các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe NCS Nguyễn Văn Thắng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Văn Thắng là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân và sự tác động đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, mã số: 62 22 03 02 với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thắng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ Triết học cho NCS Nguyễn Văn Thắng.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS: