Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Công Chi

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Công Chi đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Trường Đại học Kỹ thuật (Công trình) Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Công Chi đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Trường Đại học Kỹ thuật (Công trình) Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/06 thành viên gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Liu Shaogang

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân

2

GS. TS. Lin Lin

Thành viên Hội đồng

Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân

3

GS. TS. Wang Nengjian

Thành viên Hội đồng

Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân

4

GS. TS. Xue Kai

Thành viên Hội đồng

Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân

5

GS. TS. Zhong Yuguang

Thành viên Hội đồng

Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân

6

TS. Huang Yuxuan

Thư ký

Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu phương pháp đánh giá khối lượng công việc tinh thần của người vận hành khi sử dụng các giao diện phần mềm giám sát trong nhà máy điện”.  Kết quả chính của Luận án đã:

Áp dụng các phương pháp đánh giá khối lượng công việc tinh thần (Mental workload – MWL) của con người đánh giá trong quá trình sử dụng các giao diện người – máy (Human computer – Interface) trong các nhà máy điện hạt nhân. Phương pháp đánh giá đa chỉ số đã được đề xuất để xem xét ảnh hưởng của giao diện thiết kế và độ phức tạp của nhiệm vụ đối với MWL của các nhà khai thác.

 Dựa trên mối quan hệ giữa dữ liệu phản hồi của mắt và điểm số thang đo của công cụ NASA-TLX, phương pháp trọng lượng entropy đã được sử dụng để kết hợp các chỉ số phản ứng của mắt và đề xuất phương pháp đánh giá MWL khách quan dựa trên lý thuyết mờ.

Phương pháp mạng thần kinh nhân tạo (Artificial neural network) đã được sử dụng để phát triển mô hình dự báo MWL khách quan dựa trên dữ liệu phản hồi của mắt.

Các kết quả liên quan của luận án đã được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới thuộc hệ thống SCI/SCIE như: International Journal of Industrial Ergonomics; Nuclear Engineering and Technology; Nuclear Engineering and Design; Nuclear Technology; International journal of occupational safety and ergonomics ..v.v.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Trần Công Chi đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng, NCS Trần Công Chi xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án và nhận bằng tốt nghiệp