Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Huệ

Sáng 22/11/2018, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Huệ đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ học vật rắn, mã số: 62 44 01 07, đề tài: “Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi”.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 3500/QĐ-ĐHKHTN ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Chủ tịch HĐ

Đại học Quốc gia Hà Nội

2

TS. Bùi Thanh Tú

Thư ký HĐ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3

GS.TS. Trần Văn Liên

Phản biện1

Trường Đại học Xây dựng

4

GS.TS. Hoàng Xuân Lượng

Phản biện 2

Học viện Kỹ thuật Quân sự

5

PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên

Phản biện 3

Viện Cơ học – Viện Hàn lâm KH&CNVN

6

PGS.TS. Vũ Đỗ Long

Uỷ viên HĐ

Trung thâm Khảo thí – ĐHQGHN

7

TS. Hoàng Văn Tùng

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tên đề tài luận án Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Phạm Chí Vĩnh và TS. Trần Thanh Tuấn.

Sau khi nghe NCS Lê Thị Huệ trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến nhận xét của 3 phản biện, các ủy viên trong Hội đồng và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản tóm tắt luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Cơ học vật rắn; mã số: 62 44 01 07 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng và có ứng suất trước; thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng phủ một lớp mỏng đàn hồi (trực hướng, monoclinic có mặt phẳng đối xứng x3=0) và có ứng suất trước phủ một lớp đàn hồi. Các công thức thức tỷ số H/V thu được là công cụ thuận tiện để đánh giá tính chất cơ học của các cấu trúc trước và trong quá trình sử dụng khi ta truyền sóng Rayleigh vào cấu trúc cần đánh giá không phá hủy.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lê Thị Huệ đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng, NCS Lê Thị Huệ xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Cơ học vật rắn cho NCS Lê Thị Huệ.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Thị Huệ bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Bùi Thanh Tú – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

NCS tặng hoa Người hướng dẫn

Hội đồng chấm luận án và đại diện cơ quan NCS công tác chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án