Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Bùi Văn Bắc

Ngày 06/05/2019, Nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Văn Bắc đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Động vật học tại Trường Đại học Cologne, CHLB Đức.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 04/04 thành viên gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

 

GS.TS. Frank Schäbitz

Chủ tịch HĐ

Viện Địa lý Giáo dục, Trường Đại học Cologne

 

GS. TS. Michael Bonkowski

Phản biện 1

Viện Động vật học, Trường Đại học Cologne

 

GS. TS. Hartmut Arndt

Phản biện 2

Viện Động vật học, Trường Đại học Cologne

 

TS. Anja Scherwaß

Thư ký

Viện Động vật học, Trường Đại học Cologne

Tên đề tài luận án “Quần xã bọ hung chỉ thị hiệu quả cho sự thay đổi sử dụng đất và định lượng hóa chức năng sinh thái của chúng ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam” Kết quả chính của Luận án đã:

– Xây dựng được một cách tiếp cận mới trong việc đánh giá ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất tới quần xã sinh vật và chức năng sinh thái của chúng;

– Mô tả và xác định được những thay đổi ý nghĩa trong cấu trúc, đặc trưng và hình thái quần xã bọ hung theo các kiểu sử dụng đất thuộc hệ sinh thái đá vôi ở Việt Nam;

– Xác định tính đa dạng và định lượng hóa chức năng sinh thái của quần xã bọ hung trong hệ sinh thái núi đá vôi;

– Xác định được các loài chỉ thị cho các kiểu sử dụng đất ở Việt Nam;

– Hệ thống hóa phân loại hình thái cho tất cả các loài bọ hung thuộc giống Synapsis và Copris trên thế giới và Việt Nam;

– Phát hiện và mô tả 4 loài mới cho khoa học;

Các kết quả của luận án đã và đang được xem xét công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới thuộc hệ thống SCI/SCIE như: Ecological Indicators, European journal of entomology, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Zootaxa…

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Bùi Văn Bắc đã được Hội đồng đánh giá rất cao về tính khoa học và thực tiễn, NCS đã được trao học vị Tiến sĩ, chuyên ngành Động vật học ngày 06/05/2019.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận án