Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh của nghiên cứu sinh Trần Tuấn Kha

Ngày 17/6/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Tuấn Kha với đề tài: “Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh thái học các loài thuộc bộ nấm Lỗ (Polyporales) làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học Nấm lớn ở vườn Quốc gia Ba Vì”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Quang Thu và GS.TS Nguyễn Thế Nhã.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 433/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 GS.TS Trịnh Tam Kiệt

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

2

 TS Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 PGS.TS Nguyễn Trung Thành

Phản biện 1

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

4

 PGS.TS Lê Văn Trịnh

Phản biện 2

Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam

5

 TS Hà Minh Thanh

Phản biện 3

Viện Bảo vệ thực vật

6

 PGS.TS Hoàng Văn Sâm

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

 TS Đỗ Thị Xuyến

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hội đồng đánh giá luận án diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận  án cấp Trường được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của trường Đại học Lâm nghiệp và các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe NCS Trần Tuấn Kha trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Luận án đã cung cấp nhiều dẫn liệu khoa học mới về đặc điểm sinh thái học của một số loài nấm Lỗ hiện có trên khu vực nghiên cứu nói riêng và một số vườn Quốc gia có các loài nấm phân bố nói chung. Luận án là công trình đầu tiên được công bố về số loài Nấm lỗ tại một vườn Quốc gia trên miền Bắc Việt Nam, trong đó có 15 loài mới được công bố đầu tiên ở Việt Nam; Luận án sử dụng các công thức toán học về sai dị, chỉ số phong phú, chỉ số đồng đều, chỉ số đa dạng  để xác định sự đa dạng sinh học nấm Lỗ; Cung cấp thông tin về một số loài nấm Lỗ hiện có ở Ba Vì có thể nuôi trồng để làm thuốc chữa bệnh, đồng thời đưa ra danh lục 29 loài nấm ở vườn Quốc gia Ba Vì cần được bảo tồn.

Luận án đã bước đầu đề xuất các giải pháp liên quan đến bảo vệ rừng nhằm bảo tồn tính đa dạng  sinh học Nấm lớn ở Việt Nam. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Trần Tuấn Kha là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh thái học các loài thuộc bộ nấm Lỗ (Polyporales) làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học nấm Lớn ở  vườn Quốc gia Ba Vì” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh, Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 06/06. Nghiên cứu sinh Trần Tuấn Kha xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ, Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Trần Tuấn Kha.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS: