Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh của nghiên cứu sinh Phạm Vũ Thắng

Ngày 17/5/2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Vũ Thắng với đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giải pháp lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại một số tỉnh miền núi phía Bắc”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Trần Hữu Viên và TS Lê Xuân Trường.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 435/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 PGS.TS Triệu Văn Hùng

 Chủ tịch HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

2

 TS Phạm Minh Toại

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 PGS.TS Trần Văn Con

 Phản biện 1

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

 PGS.TS Phạm Đức Tuấn

 Phản biện 2

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

5

 PGS.TS Nguyễn Huy Sơn

 Phản biện 3

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

 PGS.TS Vũ Nhâm

 Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

7

 GS.TS Vương Văn Quỳnh

 Uỷ viên HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

Hội đồng đánh giá luận án diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận  án cấp Trường được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của trường Đại học Lâm nghiệp và các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe NCS Phạm Vũ Thắng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Luận án đã bổ sung những thông tin khoa học làm sáng tỏ quy luật cấu trúc và tái sinh của rừng tự nhiên, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Đưa ra các giải pháp kỹ thuật lâm sinh để áp dụng vào thực tiễn sản xuất và một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Xác định được đặc điểm cấu trúc, tái sinh và tăng trưởng của rừng tự nhiên nghèo; các tác động tích cực và tiêu cực của chặt nuôi dưỡng đến tăng trưởng trữ lượng rừng. Đã đề xuất được phương án chặt nuôi dưỡng tối ưu trong đó đề cập tới thời gian, số lần chặt, cường độ chặt, đối tượng chặt và thời gian rừng sẽ hoàn thành giai đoạn phục hồi. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Phạm Vũ Thắng là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giải pháp lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại một số tỉnh miền núi phía Bắc” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Phạm Vũ Thắng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm học cho NCS Phạm Vũ Thắng.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS:

NCS Phạm Vũ Thắng bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS Trần Văn Con phản biện 1

PGS.TS Phạm Đức Tuấn phản biện 2

PGS.TS Nguyễn Huy Sơn phản biện 3

PGS.TS Triệu Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng chấm luận án đọc bản tổng hợp nhận xét luận án và kết luận

PGS.TS Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng đại diện đơn vị đào tạo phát biểu

NCS Phạm Vũ Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng