Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh của nghiên cứu sinh Bounchom Buothong (CHDCND Lào)

Ngày 27/4/2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Bounchom Buothong với đề tài “Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Xuân Hoàn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 363/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

  1

 GS.TS. Ngô Quang Đê

 Chủ tịch HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

  2

 TS. Lê Xuân Trường

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

  3

 PGS.TS. Ngô Đình Quế

 Phản biện 1

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

  4

 PGS.TS. Bùi Thế Đồi

 Phản biện 2

 Trường Đại học Lâm nghiệp

  5

 PGS.TS. Trần Văn Con

 Phản biện 3

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  6

 PGS.TS. Triệu Văn Hùng

 Uỷ viên HĐ

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  7

 TS. Phạm Minh Toại

 Uỷ viên HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau khi nghe NCS Bounchom Buothong trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Luận án “Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào” đã bổ sung phương pháp tiếp cận và nghiên cứu trong đánh giá hiệu quả các mô hình Nông lâm kết hợp, làm cơ sở cho việc qui hoạch phát triển kinh tế của địa phương. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Bounchom Buothong là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Bounchom Buothong xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh cho NCS Bounchom Buothong.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS

Nghiên cứu sinh Bounchom Buothong bảo vệ thành công luận án

NCS Bounchom Buothong chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng