Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm học của nghiên cứu sinh Vũ Tiến Hưng

Ngày 15/5/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm học mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Tiến Hưng với đề tài: “Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và carbon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Phạm Ngọc Giao và GS.TS Nguyễn Hải Tuất.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 434/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 GS.TS Võ Đại Hải

Chủ tịch HĐ

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2

 TS Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 PGS.TS Triệu Văn Hùng

Phản biện 1

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

4

 TS Nguyễn Huy Dũng

Phản biện 2

 Viện Điều tra và Quy hoạch rừng

5

 PGS.TS Nguyễn Huy Sơn

Phản biện 3

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

 PGS.TS Vũ Nhâm

Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

7

 TS Vũ Thế Hồng

Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Hội đồng đánh giá luận án diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp Trường được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của trường Đại học Lâm nghiệp và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe NCS Vũ Tiến Hưng  trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Luận án đã xác định được cấu trúc sinh khối các bộ phận cây gỗ; xây dựng và kiểm nghiệm được phương trình sinh khối cây gỗ; lập biểu và đánh giá được sai số của biểu sinh khối cây gỗ; xây dựng, đánh giá được sai số các phương trình cho điều tra nhanh sinh khối lâm phần và xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và carbon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt nam. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Vũ Tiến Hưng là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và carbon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm học;  Mã số: 62 62 02 08 với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Vũ Tiến Hưng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm học cho NCS Vũ Tiến Hưng.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS

NCS Vũ Tiến Hưng bảo vệ luận án trước Hội đồng

 PGS.TS Triệu Văn Hùng phản biện 1

TS Nguyễn Huy Dũng phản biện 2

PGS.TS Nguyễn Huy Sơn phản biện 3

GS.TS Võ Đại Hải – Chủ tịch Hội đồng chấm luận án đọc bản tổng hợp nhận xét luận án và kết luận

NCS Vũ Tiến Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng