Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Bích Thuận

Sáng 11/12/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Thị Bích Thuận, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2183/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Trần Ngọc Hải

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Đồng Thanh Hải

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng

Phản biện 3

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

6

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Lê Sỹ Việt

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn và phát triển cho quản lý các khu rừng đặc dụng vùng Tây Bắc Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi và PGS.TS. Đỗ Anh Tuân.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Vũ Thị Bích Thuận trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã đánh giá một cách tổng thể về hệ thống chính sách trong quản lý các Vườn quốc gia/Khu bảo tồn (VQG/KBT) hiện nay; Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý ở 03 VQG/KBT đại diện cho vùng Tây Bắc, những khó khăn và thuận lợi trong quản lý; Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các VQG/KBT vùng Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở bảo tồn và phát triển; Từ lý luận và thực tế về quản lý rừng đặc dụng hiện nay, Luận án đề xuất hệ thống các giải pháp định hướng quản lý tổng hợp tài nguyên rừng đặc dụng vùng Tây Bắc, những giải pháp này giải quyết hài hoà hai mục tiêu: Phát triển bền vững cộng đồng địa phương và quản lý tốt tài nguyên rừng đặc dụng… trong đó nhấn mạnh tới việc giải quyết lợi ích của cộng đồng địa phương với lợi ích chung khi thành lập các VQG/KBT, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước và giải quyết các vấn đề nội tại trong quản lý các VQG/KBT.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Vũ Thị Bích Thuận đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Vũ Thị Bích Thuận xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Vũ Thị Bích Thuận.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Bích Thuận bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Trần Ngọc Hải – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Đỗ Anh Tuân – Phó hiệu trưởng Cán bộ quản lý NN&PTNT I, đại diện đơn vị NCS công tác phát biểu và tặng hoa chúc mừng

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa Người hướng dẫn

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án