Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Minh Cảnh

Sáng 22/10/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Minh Cảnh, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 9620205.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 1860/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Ngô Văn Xiêm

Phản biện1

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

4

PGS.TS. Trần Quang Bảo

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

TS. Phạm Ngọc Hưng

Phản biện 3

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án Nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý lửa rừng cho vườn Quốc gia Hoàng Liên. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Bế Minh Châu.

Sau khi nghe NCS Trần Minh Cảnh trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205 với số phiếu tán thành là 06/06. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã đánh giá được khả năng phục hồi quần xã thực vật rừng và đất rừng sau cháy, xác định được tập đoàn cây có khả năng phòng cháy và xây dựng bản đồ quản lý lửa rừng tại khu vực vườn Quốc gia Hoàng Liên. Đồng thời luận án cũng đưa ra đề xuất một số giải pháp quản lý lửa rừng và phục hồi rừng sau cháy có cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và định hướng khoa học về mô hình quản lý lửa rừng dựa vào cộng đồng cho vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Trần Minh Cảnh đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Trần Minh Cảnh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Trần Minh Cảnh.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Trần Minh Cảnh bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Đại diện đơn vị NCS công tác tặng hoa chúc mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án