Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Long

Chiều 07/12/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Mạnh Long, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số: 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 2190/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Lưu Quang Vinh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng

Phản biện1

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

4

PGS.TS. Đồng Thanh Hải

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

PGS.TS. Lê Đức Minh

Phản biện 3

Đại học Quốc gia Hà Nội

6

PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường

Uỷ viên HĐ

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

7

TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

Uỷ viên HĐ

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên đề tài luận án Ứng dụng âm sinh học trong điều tra giám sát loài Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae) tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh.

Sau khi nghe NCS Trần Mạnh Long trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng, mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 06/06 thành viên có mặt. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thế Nhã – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã áp dụng những phương pháp định lượng trong điều tra và giám sát loài Vượn (đã xác định được vị trí của 44 đàn Vượn trong khu vực nghiên cứu); bổ sung được cơ sở dữ liệu về phổ âm thanh của loài Vượn. Luận án đã cho thấy các thiết bị ghi âm và kỹ thuật phân tích âm thanh có thể được sử dụng để giám sát tình trạng, xác định đặc điểm phân bố và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái, và cấu trúc quần thể các loài Vượn.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Trần Mạnh Long đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Trần Mạnh Long xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng cho NCS Trần Mạnh Long.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Long bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Lưu Quang Vinh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

GS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đại diện đơn vị NCS công tác tặng hoa chúc mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án