Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Thái Văn Thành

Sáng 27/11/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Thái Văn Thành, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 9620205.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 2188/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH, ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

 Chủ tịch HĐ

 Hội BVTN&MT Việt Nam

2

 TS. Nguyễn Đắc Mạnh

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường

 Phản biện1

 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

4

 PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh

 Phản biện 2

 Trường Đại học Lâm nghiệp

5

 TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

 Phản biện 3

 Đại học Quốc gia Hà Nội

6

 PGS.TS. Lê Đức Minh

 Uỷ viên HĐ

 Đại học Quốc gia Hà Nội

7

 TS. Lưu Quang Vinh

 Uỷ viên HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của khu hệ linh trưởng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đồng Thanh Hải và PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn.

Sau khi nghe NCS Thái Văn Thành trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 06/06 thành viên HĐ có mặt. Thay mặt Hội đồng, GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã xác định được đặc điểm sinh thái, cung cấp dẫn liệu của Linh trưởng và các mối quan hệ giữa sinh thái và loài; Xác định được các đặc điểm sinh thái của Linh trưởng thông qua việc nghiên cứu cấu trúc rừng, thức ăn; Đánh giá được các môi đe dọa chính làm ảnh hưởng đến khu hệ Linh trưởng, vùng bị săn bắt mạnh. Đây là cơ sở khoa học quan trọng cho việc thực hiện bảo tồn Đa dạng sinh học và thực hiện các nghiên cứu tiếp theo tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Thái Văn Thành đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Thái Văn Thành xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Thái Văn Thành.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Thái Văn Thành bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Nguyễn Đắc Mạnh – Thư ký Hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án