Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Hữu Hùng

Sáng 26/6/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Hữu Hùng, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 698/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Lê Bảo Thanh

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Hoàng Thị Hằng

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

GS.TS. Bùi Công Hiển

Phản biện1

Đại học Quốc gia Hà Nội

4

GS.TS. Trương Xuân Lam

Phản biện 2

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

5

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

Phản biện 3

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

6

TS. Lưu Quang Vinh

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Phạm Thị Nhị

Uỷ viên HĐ

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

 

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu đa dạng sinh học và biện pháp bảo tồn côn trùng thuộc bộ Cánh cứng (Coleoptera) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Thế Nhã và TS. Lê Văn Ninh.

Sau khi nghe NCS Phạm Hữu Hùng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Lê Bảo Thanh – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án cung cấp các dẫn liệu mới, có hệ thống về thành phần, tính đa dạng sinh học của bộ Cánh cứng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Đồng thời lần đầu tiên cung cấp thông tin khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái học của một số loài có giá trị bảo tồn, làm cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp kỹ thuật trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững các loài cánh cứng có giá trị bảo tồn. Xác định được danh sách gồm 193 loài thuộc 146 giống, 28 họ trong đó bổ sung ghi nhận mới 144 loài và cung cấp dẫn liệu khoa học về tính đa dạng sinh học cánh cứng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Cung cấp dẫn liệu mới về đặc điểm sinh học, sinh thái học của phân loài Serrognathue platymelus sika và loài Aceraius grandis.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Phạm Hữu Hùng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Phạm Hữu Hùng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Phạm Hữu Hùng.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Lê Bảo Thanh – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Phạm Hữu Hùng bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Hoàng Thị Hằng – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Đồng Thanh Hải – đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án