Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ngày 29/5/2018, tại Viện Lâm Nghiệp – Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc, Thiểm Tây, Trung Quốc, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hồng Nhung đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nông học, chuyên ngành: Kỹ Thuật Lâm sinh.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/06 thành viên:

T

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác (bao gồm đơn vị công tác, Viện, chuyên ngành)

1

Yue Ming

Chủ tịch HĐ

Đại học Tây Bắc, Viện Sinh mệnh, Sinh thái học

2

Lu Yanjun

Thư ký HĐ

Đại học  KHKT Nông Lâm Tây Bắc, Viện Lâm Nghiệp

3

Wang Dexiang

Phản biện1

Đại học  KHKT Nông Lâm Tây Bắc, Viện Lâm nghiệp, Sinh thái Rừng

4

Du Sheng

Phản biện 2

Đại học  KHKT Nông Lâm Tây Bắc, Viện Bảo tồn đất và nước, Sinh thái Nông nghiệp

5

Chen Yunming

Phản biện 3

Đại học  KHKT Nông Lâm Tây Bắc, Viện Bảo tồn đất và nước, Sinh thái Nông nghiệp

6

Zhang Wenhui

Ủy viên

Đại học KHKT Nông Lâm Tây Bắc, Viện Lâm Nghiệp, Kỹ thuật Lâm sinh

Tên đề tài luận án “A Study on Molecular and Physiological Mechanisms underlying the influences Phosphorus on Cadmium tolerance in Populus cathayana” (Tạm dịch: Một số nghiên cứu về cơ chế phân tử và sinh lý nằm dưới ảnh hưởng của Phốt pho đối với khả năng chịu Cadmium trong cây dương Populus cathayana). Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Luo Zhi Bin.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ Thuật Lâm sinh, với số phiếu tán thành là 06/06. Thay mặt Hội đồng, GS. Yue Ming – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng quyết định đồng ý cấp Học vị Tiến sỹ Nông học cho NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

Chủ tịch hội đồng đọc Quyết định công nhận học vị Tiến sỹ

Các thành viên trong hội đồng và người thân chúc mừng NCS

NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung nhận bằng tốt nghiệp