Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Phương

Ngày 04/8/2016, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng. Mã số: 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Quốc Phương với đề tài: “ Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Vũ Tiến Hinh.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1084/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 PGS.TS. Bùi Thế Đồi

 Chủ tịch HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

2

 TS. Lê Xuân Trường

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 PGS.TS. Vũ Nhâm

 Phản biện 1

 Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

 TS. Nguyễn Huy Dũng

 Phản biện 2

 Viện Điều tra quy hoạch rừng

5

 TS. Trần Ngọc Hải

 Phản biện 3

 Trường Đại học Lâm nghiệp

6

 PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình

 Uỷ viên HĐ

 Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

 PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

 Uỷ viên HĐ

 Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT 1

Sau khi nghe NCS Nguyễn Quốc Phương trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Kết quả luận án đã xác định và đánh giá được một số thay đổi cơ bản về tổ thành và phân tích được tính đa dạng loài tầng cây gỗ trước và sau khai thác chọn cho kiểu rừng lá rộng thường xanh tại khu vực Tây Nguyên; Đã xây dựng được cơ sở và đề xuất được một cách tương đối hệ thống các biện pháp kỹ thuật từ thiết kế khai thác, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cho khai thác đến các biện pháp xử lý lâm sinh phục hồi rừng sau khai thác theo định hướng điều chế rừng một cách bền vững.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Quốc Phương là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án ” Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; Mã số: 62 62 02 08 với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Phương xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Nguyễn Quốc Phương.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Phương tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS. Vũ Nhâm

Phản biện 2: TS. Nguyễn Huy Dũng

Phản biện 3: TS. Trần Ngọc Hải

TS. Lê Xuân Trường – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp chúc mừng NCS