Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Phúc Thọ

Sáng 10/5/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Phúc Thọ, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 264/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phạm Văn Điển

Chủ tịch HĐ

Tổng Cục Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

TS. Trần Lâm Đồng

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Dương Tiến Đức

Phản biện 3

Viện Lâm nghiệp Nhiệt đới

6

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

PGS.TS. Hà Thị Mừng

Uỷ viên HĐ

Tổng Cục Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu hiệu quả giữ nước của rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường đối với hồ thủy điện ở Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quang Bảo.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Phúc Thọ trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh, mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã bổ sung cơ sở khoa học cho việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu khả năng giữ nước của rừng, góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở vùng hồ thủy điện ở Việt Nam; Luận án đã xác định được đặc điểm của các lưu vực, vai trò và giá trị giữ nước của rừng trong mùa khô; Xây dựng được khung giá trị dịch vụ giữ nước của rừng theo nguồn gốc, loại rừng và trạng thái rừng ở vùng hồ thủy điện; Hỗ trợ cho các nhà quản lý trong việc lập quy hoạch, kế hoạch và tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng phù hợp với thực tế tại cơ sở giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Phúc Thọ đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Phúc Thọ xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Nguyễn Phúc Thọ.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Phúc Thọ vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án