Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Hải

Sáng 25/8/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Đình Hải, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1534/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

Chủ tịch HĐ

Hội Động vật học Việt Nam

2

TS. Nguyễn Đắc Mạnh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường

Phản biện 2

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

5

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Phản biện 3

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

6

PGS.TS. Đồng Thanh Hải

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tên đề tài luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và bảo tồn quần thể Voọc xám (Trachypithecus crepusculus) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hoá. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng và PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Đình Hải trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã cung cấp thông tin, tư liệu khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái và tập tính của loài Voọc xám. Đây là nguồn tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực lâm nghiệp, sinh thái học và công tác bảo tồn động vật hoang dã; Kết quả và đóng góp mới của luận án góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm những vấn đề về tập tính, cấu trúc quần thể, thức ăn, thực trạng bảo tồn cũng như hệ sinh thái nơi Voọc xám sinh sống, từ đó có định hướng rõ ràng trong công tác quản lý bảo vệ.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Đình Hải đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Đình Hải xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Nguyễn Đình Hải.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Hải bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Nguyễn Đắc Mạnh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án