Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Lê Văn Hương

Sáng 24/3/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Văn Hương, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9 62 02 11.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 221/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vương Văn Quỳnh

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Bùi Xuân Dũng

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

PGS.TS. Ngô Văn Xiêm

Phản biện 3

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

6

TS. Phạm Ngọc Hưng

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Đoàn Hoài Nam

Uỷ viên HĐ

Vườn Quốc gia Bạch Mã

Tên đề tài luận án Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng cháy cho rừng Thông ba lá (Pinus kesiya) tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Bế Minh Châu và PGS.TS. Trần Ngọc Hải.

Sau khi nghe NCS Lê Văn Hương trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9 62 02 11 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã xây dựng được mô hình quan hệ định lượng giữa khả năng bắt cháy của vật liệu với nhiệt độ, độ ẩm không khí và khối lượng của các thành phần vật liệu cháy làm cơ sở cho dự báo nguy cơ cháy rừng; Đề xuất được một số giải pháp kỹ thuật phòng cháy rừng Thông ba lá ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà bao gồm: xác định mùa cháy, phân loại đối tượng phòng cháy và biện pháp đốt chỉ định làm giảm vật liệu cháy; Luận án có phương pháp tiếp cận phù hợp, bao gồm tiếp cận hệ thống và tiếp cận theo nhân tố sinh thái; Luận án đã xác định được 288 loài thực vật ở nhiều dạng sống khác nhau tham gia vào thành phần của vật liệu cháy; xây dựng được các mô hình toán học thể hiện các mối quan hệ giữa các thành phần của vật liệu cháy từ tổng khối lượng vật liệu (M), khối lượng vật liệu khô (m1), khối lượng vật liệu tươi (m2), hệ số khả năng bắt cháy của vật liệu cháy (K), thời gian cháy hết của vật liệu cháy (Tc) và tỷ lệ phần trăm cháy hết của vật liệu cháy (Pc) làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp phòng cháy rừng tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lê Văn Hương đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lê Văn Hương xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng cho NCS Lê Văn Hương.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Văn Hương bảo vệ luận án trước Hội đồng