Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Nghiệp

Sáng 27/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Thị Hồng Nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 62.62.02.05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1371/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phạm Quang Thu

Chủ tịch HĐ

Viện KHLN Việt Nam

2

TS. Lê Xuân Trường

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Vũ Văn Liên

Phản biện1

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

4

PGS.TS. Bùi Minh Hồng

Phản biện 2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

TS. Lê Bảo Thanh

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

GS.TS. Bùi Công Hiển

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

7

PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu côn trùng lâm nghiệp làm thực phẩm và đề xuất giải pháp bảo tồn chúng tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Thế Nhã.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Nghiệp trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62.62.02.05, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Phạm Quang Thu – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã cung cấp có hệ thống danh sách các loài côn trùng làm thực phẩm và những thông tin liên quan đến kiến thức bản địa về khai thác và sử dụng côn trùng làm thực phẩm tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam; cung cấp một số dẫn liệu hình thái, sinh học và giá trị dinh dưỡng về loài Sâu tre tại vùng nghiên cứu.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Hoàng Thị Hồng Nghiệp đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Hoàng Thị Hồng Nghiệp xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Hoàng Thị Hồng Nghiệp.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Phạm Quang Thu – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Nghiệp bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Lê Xuân Trường – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa người hướng dẫn

Ông Nguyễn Đức Long – Phó hiệu trưởng và cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La – Đơn vị NCS công tác tặng hoa chúc mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án