Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Dương Thanh Hải

Ngày 24/9/2016, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành: Lâm sinh; mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Dương Thanh Hải, với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm tích lũy, phân hủy và vai trò thủy văn của vật rơi rụng ở rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thủy điện Hòa Bình”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Văn Điển.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 2218/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm

Phản biện1

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Lê Xuân Trường

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

TS. Hà Thị Mừng

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Dương Thanh Hải trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án. Kết quả luận án đã nghiên cứu khá toàn diện về đặc điểm tích lũy, phân hủy và vai trò thủy văn của vật rơi rụng ở rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thủy điện tỉnh Hòa Bình, làm cơ sở xác định đóng góp của vật rơi rụng đối với vai trò thủy văn của hệ sinh thái rừng. Việc dự báo lượng vật rơi rụng bổ sung, tồn dư, phân hủy có ý nghĩa trong công tác điều tra rừng và xác định sự biến đổi của vật rơi rụng theo trạng thái rừng cũng như theo thời gian.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án  “Nghiên cứu đặc điểm tích lũy, phân hủy và vai trò thủy văn của vật rơi rụng ở rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thủy điện Hòa Bình” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số 62 62 02 05, với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Dương Thanh Hải xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Dương Thanh Hải.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Dương Thanh Hải tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm

Phản biện 2: PGS.TS. Triệu Văn Hùng

TS. Phạm Minh Toại – Th ư k ý Hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS. Phạm Văn Chương – Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu chúc mừng NCS

Ông Phạm Hà Thái – Lãnh đạo tạp chí NN&PTNT đại diện nơi nghiên cứu sinh công tác phát biểu

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Người hướng dẫn khoa học tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án