Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Đinh Thị Hoa

Sáng 26/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Đinh Thị Hoa, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 62.62.02.05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 1319/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Trần Ngọc Hải

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Trần Huy Thái

Phản biện1

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

4

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Phản biện 2

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

5

TS. Vương Duy Hưng

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS.TS. Trần Minh Hợi

Uỷ viên HĐ

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

7

TS. Hà Thị Mừng

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Hoàng Văn Sâm và PGS.TS. Triệu Văn Hùng.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Đinh Thị Hoa trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62.62.02.05, với số phiếu tán thành là 06/06. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Trần Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã đánh giá được tính đa dạng và đặc điểm của hệ thực vật, thảm thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha với 11 kiểu thảm thực vật tự nhiên ở 3 đai khí hậu và 2 kiểu thảm thực vật nhân tác; đã xây dựng danh lục thực vật bậc cao có mạch với 1068 loài thuộc 487 chi, 159 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch, bổ sung 02 loài cho hệ thực vật Việt Nam và bổ sung 75 loài, 37 chi, 18 họ cho hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Đinh Thị Hoa đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Đinh Thị Hoa xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Đinh Thị Hoa.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Trần Ngọc Hải – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Đinh Thị Hoa bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Phạm Minh Toại – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa người hướng dẫn

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tây bắc – Đơn vị NCS công tác tặng hoa chúc mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án