Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Bùi Thị Vân

Sáng ngày 11/10/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Vân, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng, mã số 9620208.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1414/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên Thành viên Hội đồngChức danh trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Trần Hữu ViênChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm Nghiệp
2PGS.TS. Lê Xuân TrườngThư kýTrường Đại học Lâm Nghiệp
3PGS.TS. Đỗ Anh TuânPhản biện 1Trường Đại học Lâm Nghiệp
4TS. Trương Tất ĐơPhản biện 2Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5TS. Đào Công KhanhPhản biện 3Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
6PGS.TS. Phí Hồng HảiUỷ viênViện Khoa học Lâm nghiệp
7TS. Bùi Chính NghĩaUỷ viênBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên đề tài luận án “Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý rừng bền vững theo nhóm đáp ứng tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng (FSC) tại các công ty trực thuộc tổng công ty giấy Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Nhâm.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Bùi Thị Vân trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 9620208, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS. TS. Trần Hữu Viên đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Ý nghĩa khoa học: Bổ sung cơ sở khoa học cho quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng nói chung và cho nhóm chứng chỉ rừng trồng nói riêng theo Bộ tiêu chuẩn của FSC ở Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài trực tiếp góp phần duy trì và phát triển nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho các Công ty lâm nghiệp trong Tổng công ty giấy, đồng thời cung cấp dẫn liệu khoa học và thực tiễn định hướng áp dụng trong khu vực, cho các đơn vị khác nhau có nhu cầu và điều kiện tương tự ở Việt Nam đang trên lộ trình thực hiện kế hoạch quản lý rừng bền vững theo FSC.

– Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

      + Bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc điều chỉnh sản lượng khai thác bền vững.

      + Đánh giá được một số tác động về môi trường, xã hội và đề xuất các giải pháp thực thi quản lý rừng bền vững.

Các kết quả nghiên cứu của luận án có đóng góp bổ sung về cơ sở lý luận cho điều chỉnh sản lượng ổn định rừng trồng, có ý nghĩa cho việc điều chỉnh kế hoạch và lập kế hoạch sửa lỗi để duy trì chứng chỉ FSC.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh – Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Công bố Quyết định

GS.TS. Trần Hữu Viên – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi Lễ bảo vệ

Nghiên Cứu Sinh Bùi Thị Vân tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS.TS. Lê Xuân Trường – Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp

PGS.TS. Vũ Nhâm – Đại diện người hướng dẫn phát biểu

NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án

Toàn cảnh Lễ Bảo vệ