Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Âu Văn Bảy

Sáng 27/12/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Âu Văn Bảy, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số: 62 62 02 08.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2280/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2

TS. Lê Đình Hải

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Vũ Nhâm

Phản biện1

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

TS. Nguyễn Huy Dũng

Phản biện 2

Viện Điều tra quy hoạch rừng

5

PGS.TS. Phạm Bảo Dương

Phản biện 3

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

6

PGS.TS. Trần Quang Bảo

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Dương Tiến Đức

Uỷ viên HĐ

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp nhiệt đới

Tên đề tài luận án Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp ở vùng Tây Nguyên. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi và PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Âu Văn Bảy trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số: 62 62 02 08, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã góp phần hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về tổ chức quản lý và quan điểm, phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp, cung cấp cơ sở khoa học của sự cần thiết phải duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp ở vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay. Luận án đã đánh giá được thực trạng hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp ở vùng Tây Nguyên, đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các Công ty Lâm nghiệp ở vùng Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Âu Văn Bảy đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Âu Văn Bảy xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Âu Văn Bảy.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

 

Nghiên cứu sinh Âu Văn Bảy bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Lê Đình Hải – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Ông Nguyễn Sông Thao – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT, đại diện đơn vị NCS công tác phát biểu và tặng hoa chúc mừng

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa Người hướng dẫn

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án