Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Võ Thị Phương Nhung, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Sáng ngày 08/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Võ Thị Phương Nhung, ngành Kinh tế nông nghiệp, mã số 9620115.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1795/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TTHọ và tên
Thành viên Hội đồng
Chức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Nguyễn Văn SongChủ tịchHọc viện Nông nghiệp Việt Nam
2TS. Nguyễn Thị Xuân HươngThư kýTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Vũ Thị MinhPhản biện 1Trường Đại học Kinh tế quốc dân
4TS. Bùi Thị Minh NguyệtPhản biện 2Trường Đại học Lâm nghiệp
5PGS.TS. Lê Đình HảiPhản biện 3Đại học Quốc gia Hà Nội
6PGS. TS. Đỗ Anh TuânUỷ viênTrường Đại học Lâm nghiệp
7TS. Hoàng Liên SơnUỷ viênViện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án “Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Võ Thị Phương Nhung trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 thành viên Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 9620115, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Nguyễn Văn Song đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của luận án:

Về lý luận: Luận án đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về phát triển lâm nghiệp và tính bền vững trong phát triển lâm nghiệp, đưa ra khung nghiên cứu về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững và đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong phát triển lâm nghiệp.

Về thực tiễn: Luận án cung cấp cơ sở dữ liệu về thực trạng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững của tỉnh Hà Tĩnh. Luận án đã áp dụng tổng hợp các phương pháp phân tích định tính và định lượng để đánh giá thực trạng, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng; áp dụng bộ tiêu chí đề xuất để đánh giá tính bền vững của phát triển lâm nghiệp. Luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy sự phát triển và tăng cường tính bền vững trong phát triển lâm nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.

Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án: Khung nghiên cứu và phương pháp đánh giá định lượng về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững mà luận án đề xuất là có ý nghĩa thực tiễn và khả thi; Từ kết quả phân tích, đánh giá về thực trạng và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững của tỉnh Hà Tĩnh, luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy sự phát triển và tăng cường tính bền vững tại địa phương; Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo đối với công tác hoạch định và thực thi chính sách phát triển lâm nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương có điều kiện tương đồng. 

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

TS. Trần Tuấn Việt – Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Công bố Quyết định

GS.TS. Nguyễn Văn Song – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi Lễ bảo vệ

NCS. Võ Thị Phương Nhung tự tin trình bày luận án

Thành viên Hội đồng nhận xét và góp ý cho luận án của NCS

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt – Trưởng khoa Khoa KT&QTKD, đại diện đơn vị công tác phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

PGS. TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS