Kiểm tra công tác xét công nhận bổ nhiệm chức danh GS, PGS

Từ ngày 2/5 đến ngày 31/7/2013, Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra việc thực hiện công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiêm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Bộ GD-ĐT, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

Trước khi đoàn công tác tới kiểm tra, Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về công tác xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư từ năm 2009 đến năm 2012. Cụ thể, báo cáo tình hình chung về công tác xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở. Việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư, thuận lợi, khó khăn về đội ngũ.

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư từ năm 2009 đến 2012 về số lượng ứng viên (cơ hữu, thỉnh giảng, nơi khác đăng ký…), số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn tại cơ sở; số lượng ứng viên tại cơ sở được Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn, số lượng GS, PGS được bổ nhiệm… và đề xuất với đoàn kiểm tra.