Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Trưởng khoa: PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Điện thoại: 02433.840.628

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Ngọc Hải

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Bảo Thanh

Chức năng

– Khoa là đơn vị hành chính cơ sở của Trường, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm (nếu có). Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới.

– Khoa tổ chức đào tạo cử nhân một số ngành theo mục tiêu, quy mô các loại hình đào tạo của Nhà trường đã được Bộ GD& ĐT, Bộ NN&PTNT phê duyệt.

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức đào tạo kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng và cử nhân, thạc sỹ chuyên ngành Khoa học môi trường, kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Bảo vệ thực vật, tham gia đào tạo kỹ sư  chuyên ngành Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị….

2. Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo HSSV.

3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

4. Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Cùng với các phòng, ban chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong Khoa.

5. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,… phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bỗi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa