Khoa Lý luận chính trị

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Khương Phó Trưởng khoa: ThS. Doãn Văn Hạnh Chức năng Khoa LLCT là đơn vị đào tạo trực thuộc Nhà trường, trực tiếp tổ chức thực hiện đào tạo, NCKH các môn học thuộc khối kiến thức lý luận chính trị và khoa học xã hội – nhân văn cho…

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Khương

Phó Trưởng khoa: ThS. Doãn Văn Hạnh

Chức năng

Khoa LLCT là đơn vị đào tạo trực thuộc Nhà trường, trực tiếp tổ chức thực hiện đào tạo, NCKH các môn học thuộc khối kiến thức lý luận chính trị và khoa học xã hội – nhân văn cho tất cả các hệ đào tạo và các hình thức đào tạo của Nhà trường theo chương trình của Bộ Giáo dục – đào tạo. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các môn học được giao.

Nhiệm vụ

 – Trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn lý luận chính trị và khoa học xã hội – nhân văn cho tất cả các cấp học, các hệ đào tạo.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung các môn học, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung các môn học được phân công.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo và NCKH của giảng viên theo kế hoạch của Nhà trường.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

– Tham mưu cho Đảng ủy, BGH về công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường, tham gia triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, HSSV trên phạm vi toàn trường;

– Cùng cán bộ, giảng viên trong toàn trường triển khai nhiệm vụ đạo tạo và các hoạt động khác.