Khoa Lâm học

Khoa Lâm học

Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Xuân Trường

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Việt Hà

Phó Trưởng khoa: TS. Bùi Mạnh Hưng

I. Chức năng

Khoa là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới. Tham gia thu học phí của sinh viên thuộc Khoa quản lý (theo quy định).

II. Nhiệm vụ 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo 03 ngành đào tạo bậc đại học (Lâm sinh, Lâm nghiệp, Khuyến nông), 01 ngành đào tạo bậc thạc sĩ (Lâm học) và 02 ngành đào tạo bậc tiến sĩ (Kỹ thuật lâm sinh, Điều tra quy hoạch rừng); tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường ; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.

2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế ; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3. Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Cùng với các phòng chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong khoa.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,… phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập ; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.