Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học

Thực hiện thông báo số 356/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo.

Thời gian: 9h00, ngày 17/3/2021.

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thành phần:

  • Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;
  • Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh;
  • Trường ĐHLN: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Hội đồng trường; Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc; Toàn thể CBVC, HĐLĐ, sinh viên Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Khoa Cơ điện và Công trình, Khoa Lâm học; Hội đồng tự đánh giá, thành viên các Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá CTĐT.