Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả họp xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012 như sau:

STT

Họ tên ứng viên

Đơn vị

Chức danh đăng ký

Kết quả bỏ phiếu

(số phiếu bầu đạt/tổng số thành viên HĐCDGSCS)

1

Trần Hữu Viên

Ban giám hiệu

Giáo sư

9/9

2

Vương Văn Quỳnh

Viện Sinh thái rừng &MT

Giáo sư

9/9

3

Bế Minh Châu

Khoa QLTNR&MT

Phó giáo sư

9/9

4

Hoàng Văn Sâm

Khoa QLTNR&MT

Phó giáo sư

9/9