Kết quả thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2009-2010

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 01/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ; Quy định về việc vận dụng chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên; Quy định về việc vận dụng chế độ làm việc của kỹ sư làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, rèn nghề; ….

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

——————————————-

Số:  534   /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————–

                   Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kết quả thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2009-2010

 

Kính gửi:

Trưởng các đơn vị trong Trường.

 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 01/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ; Quy định về việc vận dụng chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên; Quy định về việc vận dụng chế độ làm việc của kỹ sư làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, rèn nghề;

Căn cứ quyết định số 18/QĐ-ĐHLN-TCKT ngày 15/3/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ;

Căn cứ công văn số 435/ĐHLN-TCCB ngày 31/5/2010 về việc cung cấp số liệu bình xét thi đua năm học 2009-2010;

Căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN; Nhà trường thống kê và thông báo giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2009-2010 của cán bộ trong toàn trường tại địa chỉ website www.vfu.edu.vn hoặc www.vfu.vn , mục Khoa học Công nghệ.

Đề nghị các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị liên quan, Chủ nhiệm các Khoa, Giám đốc Trung tâm, Viện trưởng có trách nhiệm thông báo kết quả này cho các cán bộ trong đơn vị.

Mọi ý kiến phản hồi, xin liên hệ với Phòng KHCN&HTQT trước 17:00 ngày 23 tháng 6 năm 2010 theo địa chỉ email: chuongvfu@gmail.comngocthe@gmail.com. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ chính thức công bố kết quả thống kê này, đồng thời gửi báo cáo cho Hội đồng thi đua Trường và Phòng Đào tạo./.

 

Nơi nhận:

    Như trên;

    Lưu Phòng KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

Phạm Xuân Hoàn